Regulamin

1 Wstęp

Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.rentom.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2 Zasady funkcjonowania

Serwis internetowy www.rentom.pl jest obsługiwany przez firmę RENTOM, będącą jego właścicielem:

 

PHU RENTOM Tomasz Durlik

05-870 Błonie Rynek 13

NIP 526-162-51-38

Regon 012129693

 

Firma RENTOM wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług objętych regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium RENTOM zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.rentom.pl. Usługi obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym firmy Fujifilm oraz Foto Prezentów na materiałach własnych firmy RENTOM. Usługi serwisu www.rentom.pl polega na przyjmowaniu od użytkowników zaœpośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych celem wywołania zdjęć - na warunkach określonych przez Użytkownika - i ich przekazaniu do punktu odbioru lub odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi www.rentom.pl  mają odpłatny charakter.

3 Użytkownik

Użytkownikiem serwisu internetowego www.rentom.pl  jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.rentom.pl  oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych. RENTOM dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

4 Zamawianie

Serwis www.rentom.pl  umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.

Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:

- zarejestrować się na stronie internetowej www.rentom.pl . Po otrzymaniu na podany przy rejestracji adres e-mailowy zapytania ,potwierdzić . Następnie zalogować się. W zakładce ZAMÓW ZDJĘCIA postępować zgodnie z polami wyboru. Należy wybrać wielkość odbitki, rodzaj papieru, sposób kadrowania itp. Po dokonaniu wyborów w kolejnym oknie DODAJ ZDJĘCIA. Zdjęcia dodajemy poprzez przeciąganie lub wybieramy WYBIERZ PLIKI. W otworzonym okienku zaznaczamy pliki zdjęciowe do wysłania. WAŻNE nie zaznaczamy folderów, plików .rar czy .zip lecz poszczególne pliki zdjęciowe typu .jpg .Po zaznaczeniu naciskamy OTWÓRZ.

Program pokaże ile plików zostało zaznaczonych , ile wysłanych a ile błędnych. Wybierać możemy wielokrotnie wciskając WYBIERZ PLIKI. Po wybraniu zdjęć ROZPOCZNIJ WGRYWANIE ZDJĘĆ wybieramy START. Po wgraniu wybieramy PRZEJDZ DO ZAMÓWIENIA. Każde zdjęcie można edytować , zmienić ilość sztuk, format, duplikować itp. Następnie wybieramy ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. Teraz wybieramy sposób dostawy lub odbiór osobisty oraz sposób zapłaty. W podsumowaniu możemy wybrać punkt odbioru , napisać krótką notatkę do zlecenia następnie POTWIERDZAMY ZAKUP.   Wyświetli się okienko z numerem zamówienia oraz zamawiający otrzyma email z potwierdzeniem. Drogą mailową RENTOM otrzymuje komunikat o złożeniu zamówienia. RENTOM wysyła komunikat drogą mailową o akceptacji ,o gotowości odbioru w zakładzie, o statusie wysyłki.  

Zlecenia będą gotowe – odbitki w ciągu maks.24 godzin roboczych, foto prezenty 48 godzin roboczych .

5  Warunki realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. 

Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium RENTOM stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej. Pliki cyfrowe przesłane do RENTOM powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (syndrom "obciętych głów").  

 

Warunki techniczne wykonania zlecenia:

•Nieprawidłowo wypełniony formularz danych użytkownika nie będzie rozpatrywany.

•Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.rentom.pl  i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.

•Zlecenia wykonywane są przez laboratorium RENTOM.

•Odbitki z plików cyfrowych na papierze fotograficznym wykonywane są w wybranym przez Zleceniodawcę formacie.

•Odbitki wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG, JPEG

o wielkości maks 64MB

 

6 Warunki dostawy.

Zamówione usługi i towary są dostarczane do wybranego przez Użytkownika punktu kolektorskiego RENTOM lub wysłane za pośrednictwem poczty, listem priorytetowym lub paczką pobraniową  bądź za pośrednictwem kuriera pod wskazany przez Użytkownika adres.

Koszty dostawy/przesyłki pokrywane są przez Użytkownika wg cennika w zakładce CENNIK.

Sposób dostawy/odbioru Użytkownik wybiera przy składaniu zamówienia.

 

7 Formy płatności.

Formy płatności:

•Gotówka : w przypadku odbioru zlecenia w wybranym punkcie kolektorskim, przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem lub kurierskiej za pobraniem.

•Przelewem: tylko w przypadku wysyłki zlecenia drogą pocztową lub kurierem.

8 Cennik

Zlecenia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.rentom.pl .

Jeżeli zlecenie jest wysyłane za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę fotograficzną i za przesyłkę.

9 Rezygnacja z realizacji zlecenia.

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia, odstąpić od umowy wysyłając e-mail za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma zostać anulowane bądźŸ telefonicznie (+48 22 725-30-85). Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

10 Reklamacje.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z laboratorium RENTOM telefonicznie (+48 22 725-30-85) lub za pośrednictwem e-mail info@rentom.pl bądźŸ listownie w terminie 14 dni od daty otrzymania wywołanych zdjęć. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć na własny koszt (w przypadku, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera), na adres firmy RENTOM wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez punkt odbioru zlecenia.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując zdjęć. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

 

Zleceniodawca może zażądać zwrotu uiszczonej już przez niego opłaty, zgodnej z kwotą zlecenia do zapłaty w sytuacji, gdy złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane przez laboratorium RENTOM, mimo otrzymania przez Zleceniodawcę informacji drogą mailową o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku gdy Zleceniodawca zapłaci więcej za zamówienie niż wynosiła kwota zlecenia do zapłaty lub zapłaci dwukrotnie kwotę za to samo zlecenie, po zgłoszeniu tego faktu przez Zleceniodawcę, różnica zostanie zwrócona Zleceniodawcy.

Każdy z wymienionych wyżej zwrotów zapłaty odbędzie się tym samym sposobem płatności, którym Zleceniodawca zapłacił za zamówienie.

Reklamacje nie są uwzględniane bez uzasadnionej przyczyny.

11 Prawa autorskie.

 RENTOM w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników. RENTOM przyjmuje, że Użytkownik posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Jest on zobowiązany do zwolnienia RENTOM z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez RENTOM w związku z dochodzeniem prawnym.

12 Wyłączenia.

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

•obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,

•przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądźŸ pornografii,

•treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.

Z powyższych powodów RENTOM może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.

13 Dane osobowe i prywatność

Administratorem danych osobowych Klienta jest PHU RENTOM Tomasz Durlik z siedzibą w Błonie Rynek 13. Firma przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym praw uzyskasz w Polityce prywatności. Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu

13.1 Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

13.2 Dane osobowe są przetwarzane:

13.3  w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

13.4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich  preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

13.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

13.6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

14 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane: w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

-w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

-w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

-w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

15 FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

-w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

- w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

 16. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PHU RENTOM Tomasz Durlik 05-870 Błonie Rynek 13 email info@rentom.pl

 

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji. 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Foto Puzzle 96
29,90 zł
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Połysk)0,65 PLN
9x13 (Matowy)0,65 PLN
10x15 (Połysk)0,69 PLN
10x15 (Matowy)0,69 PLN
13x13 (Połysk)1,00 PLN
13x13 (Matowy)1,00 PLN
13x18 (Połysk)1,20 PLN
13x18 (Matowy)1,20 PLN
15x15 (Połysk)1,20 PLN
15x15 (Matowy)1,20 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero